Dokumentasjon

 

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) setter krav til at alle installasjoner skal dokumenteres. Elektroentreprenøren skal ved sluttføring av anlegget utføre sluttkontroll, teknisk dokumentasjon og utstede en samsvarserklæring. Når deler av anlegget spenningssettes skal midlertidig sluttkontroll utføres.

 

Sluttkontrollen skal sikre at arbeidet er sluttført og fagmessig utført, at anlegget oppfyller sikkerhetskravene i forskriftene, at det er egnet for forventet bruk og at det fungerer

 

Teknisk dokumentasjon er nødvendig for at anlegget skal kunne brukes, vedlikeholdes og endres på en sikker måte. Dokumentasjonens vil variere med anleggets omfang og kompleksitet.

 

Samsvarserklæringen er en bekreftelse fra den utførende bedriften om at anlegget oppfyller sikkerhetskravene i forskriftene og skal også angi hvilket regelverk (forskrift og norm) anlegget er utført etter.

 

Eier av et el-anlegget bør påse at nødvendig dokumentasjon er levert sammen med sluttfaktura. Som et minimum skal det leveres samsvarserklæring. Sluttkontroll skal være utført, men det er ikke noe krav om at den skal leveres til kunden. Teknisk dokumentasjon skal leveres der det er nødvendig.

 

Det kan være vanskelig for en eier å vite hva han kan forvente seg av dokumentasjon. Vi har derfor satt opp noen eksempler på hva vi mener bør være med, og som leveres ved våre installasjoner.

 

Sluttkontroll:

Vi finner det naturlig å levere denne til kunden/eieren. Den vil også ofte inneholde teknisk dokumentasjon som kan være viktig ved senere utvidelser.

 

Teknisk dokumentasjon:

Kursfordelingsskjema skal være montert i sikringsskapet og være oppdatert når det er gjort endringer.

Skjult varme (varmekabler) skal dokumenteres utførlig, blant annet med beskrivelse gulvets oppbygging, bilder eller skisse av varmeelementenes plassering og diverse måleresultat.

Bruksanvisninger skal leveres på alt utstyr hvor det følger bruksanvisning.
Det skal leveres skisse over downlightanlegget hvis det er montert skjulte trafoer.

Ved nye anlegg skal det normalt leveres skisse over jordingsanlegget.

Samsvarserklæring:

Denne skal leveres ved alle nye installasjoner. Grensen settes ofte ved utskifting av utstyr. Hos oss er samsvarserklæring og sluttkontroll en del av samme skjema og vil bli levert også ved utskifting.

 

Se også denne linken: 5 sikre.