Om oss
Service
Priser
Kontakt oss
Finn oss
Ansatte
Myndighetskrav

    • Eierens ansvar

    • Dokumentasjon

    • Internkontroll

Informasjon om el-installasjoner
Informasjon om energipriser
  
 

 

Eierens ansvar

 

Det er eieren av et el-anlegg som er ansvarlig for at anlegget til en hver tid er i samsvar med gjeldende forskrifter.

For private eiere innebærer dette at de må sørge for at alt arbeid som er utført på el-anlegget er dokumentert av de som har utført det.

For alle andre enn private eiere skal dette dokumenteres gjennom internkontroll. Dokumentasjon av utførte arbeider er en del av internkontrollen.

 

Tidligere hadde det lokale e-verket en viktig kontrollfunksjon på alle el-anlegg. Elektroentreprenøren skulle melde alt arbeid til e-verket. E-verket kontrollerte så om arbeidet var utført forskriftsmessig og i henhold til meldingen. Videre utførte e-verket rutinemessig en periodisk kontroll av alle el-anlegg, noen steder så ofte som hvert 2. år. Dette systemet gjorde at de fleste eierne trodde alt var i orden hvis det ikke ble funnet feil.

I virkeligheten utførte e-verket bare en stikkprøve kontroll og hadde intet ansvar for å avdekke skjulte feil og mangler.

 

Dagens system klargjør tydelig at det er eieren som er ansvarlig for el-anlegget og vedlikehold av det. Alt som blir utført på anlegget er et forhold mellom eieren og det utførende firmaet.

 

Det kan oppstå berøringsfare og fare for brann hvis et el-anlegg ikke utføres forskriftsmessig. I tillegg vil man risikere avkorting av forsikring hvis det oppstår skade.

 

Det lokale eltilsynet (DLE) fører i dag tilsyn med el-anlegg innenfor sitt forsyningsområde. DLE er en del av det av det lokale e-verket/nettselskap. I Trondhjem er det TrønderEnergi.

For private kunder utfører de stikkprøve-kontroll av el-anlegg og påser at nødvendig dokumentasjon foreligger.

For alle andre kunder/eiere påser de at det foreligger en internkontroll som sørger for systematisk kontroll og vedlikehold av el-anlegget og alt annet innenfor området helse, miljø og sikkerhet (HMS).

 

For bedrifter kan det oså være nyttig å se på regelhjelp.no

 

Se også temaene Dokumentasjon og Internontroll

 

 

UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON